PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W MIEJSKO-GMINNYM  PRZEDSZKOLU PEŁCZYCACH I ŻŁOBKU W CZASIE PANDEMII COVID-19 - Obowiązująca od 1 września 2020 r. 
opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU I ZŁOBKU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Raz w tygodniu, każda grupa w innym, ustalonym w przyjętym harmonogramie dniu, korzysta z sali do ćwiczeń gimnastycznych.
 2. W sali, w której przebywa grupa, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (dywan i pluszowe zabawki), są poddawane systematycznemu odkażaniu z użyciem lampy UV. Dodatkowo pluszowe zabawki są cyklicznie prane z użyciem detergentów. Pozostałe wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz zabawki są dokładnie myte i dezynfekowane.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. W okresie adaptacyjnym (ok. 1 miesiąc) dopuszcza się przynoszenie przez dziecko zabawki (czystej/zdezynfekowanej), jeżeli jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa psychicznego dziecka.
 4. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu/żłobku, jeżeli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych). Za nieprawidłową  temperaturę uważa się wskazanie na termometrze bezdotykowym powyżej 37°, o czym rodzic zostaje niezwłocznie powiadomiony telefonicznie.
 5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Dzieci z grup: Żabki, Wiewiórki, Misie, wraz z rodzicami/opiekunami, korzystają z wejścia po lewej stronie budynku. Dzieci z grup: Biedronki, Krasnoludki, oraz Żłobek, wraz z rodzicami/opiekunami, korzystają z głównego wejścia do budynku. Z głównego wejścia korzystają też dzieci z grupy dyżurującej i ich rodzice. Tymi samymi wyjściami poruszają się dzieci z poszczególnych oddziałów podczas wychodzenia na plac zabaw.

Na placu zabaw, dzieci przebywają w trzech oddzielnych sektorach: 1) Żłobek, 2) grupy Żabki, Wiewiórki, Misie, 3) grupy Biedronki, Krasnoludki.

 1. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 2. Placówka jest zaopatrzona w  termometry bezdotykowe.
 3. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola.
 4. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony przez konserwatora z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Prace te są wykonywane przez konserwatora.
 5. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 6. Nauczyciele i opiekunki są zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 7. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (pokój nauczycielski) lub w odległości 2 m od innych dzieci i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. Ogranicza się dostęp osób trzecich do przebywania na terenie placówki.
 9. Przedszkole jest zamykane na klucz. Poza ustalonymi godzinami, podczas których przy wejściach do budynku pełnią dyżur pracownicy, osoby chcące wejść na teren przedszkola, powinny korzystać z dzwonka, znajdującego się przy wejściu.
 10. Pracownicy przedszkola i żłobka są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych podmiotu oraz poza salą, w której sprawują zajęcia i opiekę nad dziećmi.
 11. W miarę możliwości nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/żłobka mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 2. Rodzice mogąwchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni znajdującej się przy salach przedszkolnych i przy żłobku.
 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki w ustalonych godzinach, a informacja o tym, znajduje się na drzwiach budynku.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekowania rąk lub zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
 5. Przyprowadzać lub odbierać dziecko z placówki mogą wyłącznie Rodzice/opiekunowie zdrowi (składają wypełnione i podpisane oświadczenie)
 6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
 7. Do przedszkola/żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/żłobka.
 9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola/żłobka.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do  dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Woźna/salowa odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości  toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w sali.
 5. Woźna/salowa odpowiedzialna jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci. Dywany oraz zabawki pluszowe należy poddawać systematycznemu odkażaniu przy użyciu lampy UV.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dokonuje woźna/salowa (karta monitoringu)
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Bieżącej dezynfekcji toalet dokonuje każda osoba po skorzystaniu z toalety. Raz dziennie dokonuje dezynfekcji woźna.
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. W sytuacji, gdy w żłobku nie będzie możliwe wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych przez salową, jej obowiązki wykonuje opiekunka dziecięca.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC
  lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna/salowa.
  Po zakończonym posiłku woźna/salowa odwozi naczynia do pomieszczenia znajdującego się przed kuchnią (wydawalnia posiłków).
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

I PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie należy przychodzić do pracy. Powinno się pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażeni a koronawirusem. O fakcie powiadomić należy też niezwłocznie dyrektora przedszkola/żłobka.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 4. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować.
 6. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (pokój nauczycielski),w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 7. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada sekretariat przedszkola (przygotowanie).
 8. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
 9. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 11. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę (spośród personelu pomocniczego) do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 12. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 13. Podczas nieobecności dyrektora jego obowiązki w w/w zakresie sprawuje nauczyciel/opiekunka w żłobku pracująca z grupą dzieci.