KONCEPCJA PRACY - Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach

Idź do spisu treści

Menu główne:

KONCEPCJA PRACY

AKTUALNOŚCI

Koncepcja Pracy
Miejsko-Gminnego Przedszkola
w Pełczycach


Przedszkole w Pełczycach jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców.
Promuje wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym. Włącza swoich wychowanków w działania na rzecz miejscowej społeczności. Kultywuje tradycje i zwyczaje przyjęte w naszej kulturze.
Dba o wszechstronny rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami.
Czyni starania aby jak najskuteczniej przygotowywać przedszkolaków do pełnienia roli ucznia.
Wdraża działania kształtujące postawy prozdrowotne wśród wychowanków i ich rodzin, odnoszące się do profilaktyki przed zachorowaniami, ochrony środowiska i zachowania  bezpieczeństwa .
  W celu  podniesienia efektywności wszystkich oddziaływań angażuje do współpracy rodziców.
 Dyrektor w swojej pracy w szczególności stawia na przyjazną atmosferę, sprzyjającą dziecku i jego rodzinie, wzmacnianie współpracy między pracownikami a także doskonalenie rozwoju zawodowego i osobowościowego każdego nauczyciela.
    Z powyższych założeń wynikają następujące priorytety:
- włączanie rodziców do aktywnej współpracy, wspieranie ich działań wychowawczych  
  i edukacyjnych dla dobra dziecka,
- organizowanie dzieciom warunków do różnorodnej działalności, z uwzględnieniem
  ich możliwości i zainteresowań,
- tworzenie systemu pracy zespołowej nauczycieli,
- nawiązywanie współpracy z  organizacjami i instytucjami oraz osobami prywatnymi
 dla dobra wspólnego i  rozwoju miejscowej społeczności,
- realizowanie programów i przedsięwzięć, służących nabywaniu przez dzieci i osoby
  z ich otoczenia, umiejętności dbania o swoje zdrowie i środowisko, w którym żyją.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego